Pensum a godziny ponadwymiarowe

4 maja 2012

19Pensum nauczyciela, czyli liczba godzin przeznaczonych bezpośrednio na zajęcia dydaktyczne zostało ściśle określone w Karcie Nauczyciela. Najczęściej pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin tygodniowo, zaś w ściśle określonych przypadkach określono je w większym wymiarze np. trzydziestu godzin w przypadku nauczycieli – bibliotekarzy. Jednakże ustawodawca przewidział także możliwość zaistnienia wyjątkowych sytuacji, kiedy nauczyciel powinien przeznaczyć więcej czasu na pracę z wychowankami i uczniami. Za szczególny wypadek uzasadniający zwiększenie pensum uznać należy przede wszystkim sytuacje wynikające z konieczności realizacji programu nauczania. Drugim przypadkiem uzasadniającym takie zmiany jest konieczność zapewnienie opieki w placówkach o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. W takich sytuacjach pensum nauczyciela może zostać powiększone o godziny ponadwymiarowe, ale ich liczba nie może być większa niż jedna czwarta pensum nauczyciela, którego zwiększenie dotyczy. W szczególnie trudnych sytuacjach pensum nauczyciela może zostać zwiększone o połowę. Jednakże tego rodzaju zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie za zgodą nauczyciela, którego dotyczą. W ramach czasu pracy nauczyciel realizuje dwa rodzaje godzin. Pierwszym z nich jest tzw. pensum nauczyciela, czyli obowiązkowa ilość godzin, które nauczyciel przeznacza na zajęcia dydaktyczne prowadzone bezpośrednio z podopiecznymi. Pozostała część powinna służyć przygotowaniu tychże zając oraz podwyższaniu kwalifikacji przez nauczyciela. Jednakże w sytuacjach określonych w ustawie nauczyciel może zostać zobligowany do realizacji godzin ponadwymiarowych. Powstaje wówczas pytanie jak wygląda kwestia wynagrodzenia za te godziny. Otóż za godziny wchodzące w skład pensum nauczyciela wynagrodzenie płacone jest oczywiście w wysokości zasadniczej. Zaś za godziny ponadwymiarowe naliczane jest dodatkowe wynagrodzenie. Podstawę naliczeń stanowi wynagrodzenie zasadnicze – zależne od stopnia awansu zawodowego – które należy następnie podzielić przez liczbę godzin wchodzących w skład pensum nauczyciela. W ten sposób uzyskana zostaje stawka godzinowa. Tą zaś stawkę należy przemnożyć przez liczbę godzin ponadwymiarowych przepracowanych przez nauczyciela w danym miesiącu kalendarzowym. Otrzymana kwota stanowi wynagrodzenia dodatkowe za godziny ponadwymiarowe.

Kategorie: Nauczyciele