Wpisy z kategorii ‘Nauczyciele’


Rozliczanie pensum nauczyciela

31 maja 2012

20Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla tej grupy zawodowej czas pracy rozliczany jest w dość szczególny sposób. Wynika to z faktu, iż godziny pracy podzielone są na tzw. pensum nauczyciela oraz na pozostałe godziny. Ewidencjonowaniu podlegają wyłącznie godziny wchodzące w skład pensum nauczyciela. Rozliczanie tych godzin może następować w okresach tygodniowych lub półrocznych. Tygodniowy system rozliczania pensum nauczyciela stosowany jest w zdecydowanej większości placówek edukacyjnych. Podstawą rozliczeń są dzienniki lekcyjne lub dzienniki zajęć odrębne zasady dotyczą wyłącznie placówek opiekuńczo – wychowawczych, które działając na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W tego rodzaju placówkach pensum nauczyciela rozliczane jest w okresach półrocznych, zaś podstawą tych rozliczeń są dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których z uwagi na potrzeby szkoły nauczyciel nie może przepracować liczby godzin określonych w pensum np. w sytuacji gdy w szkole nie ma zapotrzebowania na daną ilość godzin przedmiotu, którego uczy nauczyciel. Wówczas dyrektor placówki powinien umożliwić mu przepracowanie brakującej liczby godzin w innym okresie rozliczeniowym. Wielkość pensum nauczyciela co do zasady określona jest w Karcie Nauczyciela. Jednakże w szeregu sytuacji wielkość ta jest uzależniona od decyzji organu prowadzącego szkołę. Pierwszym tego typu wyjątkiem są dyrektorowie i wicedyrektorowie szkół. Z uwagi na ich dodatkowe zajęcia ustawodawca pozwolił, by organ prowadzący decydował o ilości godzin, o jaką zmniejszone zostanie pensum nauczyciela. Rozwiązanie to należy uznać za słuszne, ponieważ odgórne tj. ustawowe określenie liczby godzin, jakie muszą przepracować dyrektorzy mogłoby być nieadekwatne do potrzeb danej jednostki. Zaś organ prowadzący szkołę zna potrzeby danej jednostki, dlatego też jest w stanie dostosować pensum nauczyciela do potrzeb i zakresu obowiązków nauczyciela. Druga grupą nauczycieli, dl której pensum określane jest przez organ prowadzący szkołę są nauczyciele pracujący w nietypowych formach. I tak są to nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w systemie zaocznym lub w systemie kształcenia na odległość. Dotyczy to także nauczycieli pracujących w kolegiach służb społecznych. Wreszcie tak ustalane jest pensum nauczyciela, który pracuje różną liczbe godzin w poszczególnych tygodniach w zależności od zapotrzebowania.

Kategorie: Nauczyciele

Pensum dyrektora szkoły

6 maja 2012

18W najczęściej występujących typach szkół podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Od tej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków uzależnionych przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy. Skrajnie niski wymiar pensum nauczyciela obowiązuje w odniesieniu do nauczycieli, którzy pełnia jednocześnie rolę dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Analogiczne zasady mają zastosowanie w sytuacji, gdy inny nauczyciel zastępuje dyrektora lub wicedyrektora. Nauczyciele, którzy pełnią wymienione funkcje mogą być całkowicie zwolnieni z prowadzenia zajęć dydaktycznych. Decyzję o tego rodzaju zwolnieniu podejmuje organ prowadzący szkołę. Jednakże organ ten może także uznać, że całkowite zwolnienie dyrektora z realizacji pensum nauczyciela jest nieuzasadnione. Wówczas pensum zostaje obniżone w oparciu o przesłanki wskazane w Karcie Nauczyciela. Pierwszą przesłanką jest wielkość szkoły. Jest rzeczą oczywistą, że w dużej szkole dyrektor ma więcej pracy niż w małej, wiejskiej szkółce. Kolejna przesłanka jest typ szkoły, zaś ostatnim czynnikiem, od którego organ prowadzący szkołę powinien uzależnić swoją decyzję są warunki pracy dyrektora. Karta Nauczyciela określa tygodniowy wymiar czasu pracy nauczycieli na czterdzieści godzin. Jednocześnie w ustawie tej wskazana została wielkość tzw. pensum nauczyciela. W ostatnich latach obok pensum nauczyciela pojawiły się tzw. godziny karciane. Są to dodatkowe godziny, które nauczyciel musi spędzić z uczniami w ramach swojego czasu pracy, a przede wszystkim w ramach dotychczasowego wynagrodzenia. I tak nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów są zobligowani do realizacji dwóch tego rodzaju godzin tygodniowo, zaś nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – jednej godziny tego typu. W przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów godziny te mogą mieć dwojaki charakter. Po pierwsze w tym czasie nauczyciel może sprawować opiekę nad dziećmi przebywającymi na świetlicy. A po drugie mogą to być tzw. godziny dyrektorskie, czyli godziny którymi w ramowych planach nauczania zagospodarowuje dyrektor. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych mogą to być wyłącznie godziny dyrektorskie. Wprowadzenie godzin karcianych jest przejawem dążenia do zwiększenia realnego czasu pracy nauczycieli. Dążenie to jest widoczne w działaniach ustawodawcy od kilku lat.

Kategorie: Nauczyciele

Pensum a godziny ponadwymiarowe

4 maja 2012

19Pensum nauczyciela, czyli liczba godzin przeznaczonych bezpośrednio na zajęcia dydaktyczne zostało ściśle określone w Karcie Nauczyciela. Najczęściej pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin tygodniowo, zaś w ściśle określonych przypadkach określono je w większym wymiarze np. trzydziestu godzin w przypadku nauczycieli – bibliotekarzy. Jednakże ustawodawca przewidział także możliwość zaistnienia wyjątkowych sytuacji, kiedy nauczyciel powinien przeznaczyć więcej czasu na pracę z wychowankami i uczniami. Za szczególny wypadek uzasadniający zwiększenie pensum uznać należy przede wszystkim sytuacje wynikające z konieczności realizacji programu nauczania. Drugim przypadkiem uzasadniającym takie zmiany jest konieczność zapewnienie opieki w placówkach o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. W takich sytuacjach pensum nauczyciela może zostać powiększone o godziny ponadwymiarowe, ale ich liczba nie może być większa niż jedna czwarta pensum nauczyciela, którego zwiększenie dotyczy. W szczególnie trudnych sytuacjach pensum nauczyciela może zostać zwiększone o połowę. Jednakże tego rodzaju zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie za zgodą nauczyciela, którego dotyczą. W ramach czasu pracy nauczyciel realizuje dwa rodzaje godzin. Pierwszym z nich jest tzw. pensum nauczyciela, czyli obowiązkowa ilość godzin, które nauczyciel przeznacza na zajęcia dydaktyczne prowadzone bezpośrednio z podopiecznymi. Pozostała część powinna służyć przygotowaniu tychże zając oraz podwyższaniu kwalifikacji przez nauczyciela. Jednakże w sytuacjach określonych w ustawie nauczyciel może zostać zobligowany do realizacji godzin ponadwymiarowych. Powstaje wówczas pytanie jak wygląda kwestia wynagrodzenia za te godziny. Otóż za godziny wchodzące w skład pensum nauczyciela wynagrodzenie płacone jest oczywiście w wysokości zasadniczej. Zaś za godziny ponadwymiarowe naliczane jest dodatkowe wynagrodzenie. Podstawę naliczeń stanowi wynagrodzenie zasadnicze – zależne od stopnia awansu zawodowego – które należy następnie podzielić przez liczbę godzin wchodzących w skład pensum nauczyciela. W ten sposób uzyskana zostaje stawka godzinowa. Tą zaś stawkę należy przemnożyć przez liczbę godzin ponadwymiarowych przepracowanych przez nauczyciela w danym miesiącu kalendarzowym. Otrzymana kwota stanowi wynagrodzenia dodatkowe za godziny ponadwymiarowe.

Kategorie: Nauczyciele

Wyższy wymiar pensum

28 kwietnia 2012

17Podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin, jednakże w przypadku szeregu nauczycieli wynosi on znacznie więcej. Najwyższy wymiar pensum, bo aż trzydzieści godzin, dotyczy wychowawców w internatach, bursach czy też stałych szkolnych schroniskach młodzieżowych. Analogiczny wymiar pensum dotyczy wychowawców w ogródkach jordanowskich i świetlicach dworcowych, aczkolwiek są to już twory raczej archaiczne. Znaczną grupę pedagogów obowiązuje dwudziestosześciogodzinne pensum nauczyciela. Przede wszystkim dotyczy to wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych i półinternatach, z wyjątkiem tych, którzy pracują w szkołach specjalnych. Ten sam wymiar pensum obowiązuje również nauczycieli pracujących w świetlicach i klubach środowiskowych, włączając w to także kluby terapeutyczne i profilaktyczno – wychowawcze. Wreszcie w takim wymiarze pensum pracują również wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Wyższe niż przeciętne jest również pensum nauczyciela w przedszkolu. Nauczycieli pracujących z sześciolatkami obowiązuje dwudziestodwugodzinne pensum, zaś w przypadku pozostałych nauczycieli przedszkolnych jest ono o trzy godziny wyższe i wynosi dwadzieścia pięć godzin. Osiemnastogodzinny wymiar pensum nauczyciela jest swego rodzaju standardem. Jednakże nauczyciele, którzy pracują w niestandardowych jednostkach tj. poza zwykłymi szkołami mają także inny wymiar pensum. Najwięcej godzin w ramach pensum pracują nauczyciele – bibliotekarze. W ich przypadku pensum nauczyciela wynosi aż trzydzieści godzin. Niewiele mniej godzin z wychowankami spędzić musza nauczyciele zatrudnieni w zakładach opiekuńczo – leczniczych czy też placówkach opiekuńczo – wychowawczych mających na celu socjalizację. W przypadku tych nauczycieli Karta Nauczyciela wymiar pensum określa na dwadzieścia sześć godzin. Analogiczny zapis dotyczy nauczycieli pracujących w domach wczasów dziecięcych, przy czym w ich przypadku ustawodawca dodatkowo określił, że na zajęcia dydaktyczne musza oni przeznaczać co najmniej dziesięć godzin. Zdecydowanie mniej godzin wynosi pensum nauczyciela, który prowadzi praktyczną naukę zawodu, bez względu na to w jakiego rodzaju szkole jest zatrudniony, ponieważ jest to dwadzieścia dwie godziny. Wreszcie o kolejne dwie godziny mniej, czyli dwadzieścia godzin wynosi pensum nauczycieli pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Kategorie: Nauczyciele