Wpisy z kategorii ‘Nauczyciele’


Pensum nauczyciela – definicja

19 marca 2012

16Aktem prawnym określającym pensum nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.). Samo pojęcie pensum nauczyciela oznacza po prostu wymiar czasu pracy nauczyciela. Przy czym nie jest to pełen wymiar, lecz ilość godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Są to więc te godziny, w których nauczyciel ma bezpośredni kontakt z uczniami lub wychowankami lub też wykonuje zadania „na ich rzecz” – jak to określa ustawa. Generalnie nauczycielski czas pracy wynosi tyle co standardowy etat, czyli czterdzieści godzin tygodniowo. Jednakże na typowo szkolnych zajęciach nauczyciel spędza tyle godzi, ile określono mu właśnie w ramach pensum. Pozostałe godziny przeznaczone są na takie kwestie jak przygotowanie się do zajęć, dokształcanie się i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Od kilku lat coraz silniejsze są naciski, by pensum nauczyciela uległo zwiększeniu. Jest to wyraz ogólnego trendu do likwidacji przywilejów różnych grup zawodowych. Jednakże w przypadku nauczycieli proces ten jest wyjątkowo powolny. Jedynym wyraźnym krokiem w tym kierunku jest utworzenie tzw. godzin karcianych w liczbie jednej lub dwóch godzin tygodniowo. Wielkość pensum nauczyciela uzależniona jest od rodzaju szkoły lub placówki, w której jest on zatrudniony. W podstawowym wymiarze pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Wielkość ta jest uznawana za podstawową, ponieważ dotyczy największej liczby nauczycieli. Taki wymiar pensum dotyczy przede wszystkim nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Przy czym nauczyciele ci muszą realizować tzw. godziny karciane, czyli dodatkowe zajęcia z uczniami w wymiarze jednej godziny tygodniowo w przypadku nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjów lub dwóch godzin w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Takie pensum obowiązuje również w przypadku nauczycieli, którzy pracują w szkołach zawodowych, ale wykładają przedmioty teoretyczne lub też uczą przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ponadto osiemnastogodzinne pensum nauczyciela odnosi się także do pedagogów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach specjalnych. Dotyczy to również szkół specjalnych i rzemieślniczych działających w schroniskach dla nieletnich i przy zakładach poprawczych. Analogiczny wymiar pensum obejmuje nauczycieli, którzy są zatrudnienie w szkołach artystycznych lub innych placówkach kształcenia artystycznego.

Kategorie: Nauczyciele