Wpisy oznaczone tagiem ‘fakt’


Rozliczanie pensum nauczyciela

31 maja 2012

20Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla tej grupy zawodowej czas pracy rozliczany jest w dość szczególny sposób. Wynika to z faktu, iż godziny pracy podzielone są na tzw. pensum nauczyciela oraz na pozostałe godziny. Ewidencjonowaniu podlegają wyłącznie godziny wchodzące w skład pensum nauczyciela. Rozliczanie tych godzin może następować w okresach tygodniowych lub półrocznych. Tygodniowy system rozliczania pensum nauczyciela stosowany jest w zdecydowanej większości placówek edukacyjnych. Podstawą rozliczeń są dzienniki lekcyjne lub dzienniki zajęć odrębne zasady dotyczą wyłącznie placówek opiekuńczo – wychowawczych, które działając na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W tego rodzaju placówkach pensum nauczyciela rozliczane jest w okresach półrocznych, zaś podstawą tych rozliczeń są dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których z uwagi na potrzeby szkoły nauczyciel nie może przepracować liczby godzin określonych w pensum np. w sytuacji gdy w szkole nie ma zapotrzebowania na daną ilość godzin przedmiotu, którego uczy nauczyciel. Wówczas dyrektor placówki powinien umożliwić mu przepracowanie brakującej liczby godzin w innym okresie rozliczeniowym. Wielkość pensum nauczyciela co do zasady określona jest w Karcie Nauczyciela. Jednakże w szeregu sytuacji wielkość ta jest uzależniona od decyzji organu prowadzącego szkołę. Pierwszym tego typu wyjątkiem są dyrektorowie i wicedyrektorowie szkół. Z uwagi na ich dodatkowe zajęcia ustawodawca pozwolił, by organ prowadzący decydował o ilości godzin, o jaką zmniejszone zostanie pensum nauczyciela. Rozwiązanie to należy uznać za słuszne, ponieważ odgórne tj. ustawowe określenie liczby godzin, jakie muszą przepracować dyrektorzy mogłoby być nieadekwatne do potrzeb danej jednostki. Zaś organ prowadzący szkołę zna potrzeby danej jednostki, dlatego też jest w stanie dostosować pensum nauczyciela do potrzeb i zakresu obowiązków nauczyciela. Druga grupą nauczycieli, dl której pensum określane jest przez organ prowadzący szkołę są nauczyciele pracujący w nietypowych formach. I tak są to nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w systemie zaocznym lub w systemie kształcenia na odległość. Dotyczy to także nauczycieli pracujących w kolegiach służb społecznych. Wreszcie tak ustalane jest pensum nauczyciela, który pracuje różną liczbe godzin w poszczególnych tygodniach w zależności od zapotrzebowania.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , ,

Wandalizm a podatek

23 kwietnia 2012

13Osoby, które dopuszczają się bezwzględnego niszczenia wspólnego mienia powinny zdawać sobie sprawę z tego, iż tak naprawdę niszczą przedmioty, zakupione za pieniądze albo ich, albo ich rodziców. Niestety ów fakt nie dociera do większości dzisiejszej młodzieży, która wykazuje działanie agresywne. Młodzi ludzie nierzadko nie zdają sobie sprawy z tego, iż rodzice, którzy płacą podatki od swoich dochodów niejako fundują najróżniejsze rzeczy, zarówno na terenie miasta czy wsi jak również w szkołach. Nie dziwi zatem, iż tak wiele osób nie jest w stanie pojąć, dlaczego ludzie tak chętnie niszczą wspólne dobro. Problem wandalizmu jest wciąż bardzo widoczny, zwłaszcza na uboższych osiedlach, gdzie nie mający co z sobą począć, młodzi ludzie po prostu zaczynają niszczyć czy to kosze na śmieci czy to ławki. Bardzo często ich agresywne działanie widoczne jest również w środkach komunikacji miejskiej, czyli w autobusach czy tramwajach. A przecież pieniądze na utrzymanie tego wszystkiego pochodzi z naszych własnych kieszeni. Niestety nie każdy z obywateli zdaje sobie sprawę z tego, jakie zasady podatkowe obowiązują na terenie naszego kraju. Z tego też względu warto chociaż kilku z nich przyjrzeć się z bliska, by móc mieć choć mgliste pojęcie na ich temat. Warto wiedzieć, iż podatki powinny być wydajne, to znaczy ich wysokość powinna w pełni zaspokoić finansowe potrzeby państwa. Jak jednak wiadomo takie rozwiązanie nie jest łatwe do osiągnięcia i niejako w pewnych sytuacjach mogłoby kłócić się z zasadą mówiącą o tym, iż niezgodne z prawem jest naruszanie majątku podatnika. Co za tym idzie, możliwe jest ściąganie podatków jedynie z bieżących dochodów obywateli, z kolei zajmowanie ich majątków dalece wykracza już poza obowiązujące w cywilizowanych krajach prawo. Poza tym warto wspomnieć również o tym, iż podatki powinny być stałe, a zatem rząd powinien starać się, by wprowadzanie jakichkolwiek zmian w ilości podatków, a także ich wysokości nie było konieczne. Poza tym podatki powinny odznaczać się pewnością, to znaczy że mają stanowić niezawodne źródło dochodów kraju.

Kategorie: Podatki
Tagi: , , , , , ,