Wpisy oznaczone tagiem ‘godzina’


Rozliczanie pensum nauczyciela

31 maja 2012

20Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla tej grupy zawodowej czas pracy rozliczany jest w dość szczególny sposób. Wynika to z faktu, iż godziny pracy podzielone są na tzw. pensum nauczyciela oraz na pozostałe godziny. Ewidencjonowaniu podlegają wyłącznie godziny wchodzące w skład pensum nauczyciela. Rozliczanie tych godzin może następować w okresach tygodniowych lub półrocznych. Tygodniowy system rozliczania pensum nauczyciela stosowany jest w zdecydowanej większości placówek edukacyjnych. Podstawą rozliczeń są dzienniki lekcyjne lub dzienniki zajęć odrębne zasady dotyczą wyłącznie placówek opiekuńczo – wychowawczych, które działając na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W tego rodzaju placówkach pensum nauczyciela rozliczane jest w okresach półrocznych, zaś podstawą tych rozliczeń są dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których z uwagi na potrzeby szkoły nauczyciel nie może przepracować liczby godzin określonych w pensum np. w sytuacji gdy w szkole nie ma zapotrzebowania na daną ilość godzin przedmiotu, którego uczy nauczyciel. Wówczas dyrektor placówki powinien umożliwić mu przepracowanie brakującej liczby godzin w innym okresie rozliczeniowym. Wielkość pensum nauczyciela co do zasady określona jest w Karcie Nauczyciela. Jednakże w szeregu sytuacji wielkość ta jest uzależniona od decyzji organu prowadzącego szkołę. Pierwszym tego typu wyjątkiem są dyrektorowie i wicedyrektorowie szkół. Z uwagi na ich dodatkowe zajęcia ustawodawca pozwolił, by organ prowadzący decydował o ilości godzin, o jaką zmniejszone zostanie pensum nauczyciela. Rozwiązanie to należy uznać za słuszne, ponieważ odgórne tj. ustawowe określenie liczby godzin, jakie muszą przepracować dyrektorzy mogłoby być nieadekwatne do potrzeb danej jednostki. Zaś organ prowadzący szkołę zna potrzeby danej jednostki, dlatego też jest w stanie dostosować pensum nauczyciela do potrzeb i zakresu obowiązków nauczyciela. Druga grupą nauczycieli, dl której pensum określane jest przez organ prowadzący szkołę są nauczyciele pracujący w nietypowych formach. I tak są to nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w systemie zaocznym lub w systemie kształcenia na odległość. Dotyczy to także nauczycieli pracujących w kolegiach służb społecznych. Wreszcie tak ustalane jest pensum nauczyciela, który pracuje różną liczbe godzin w poszczególnych tygodniach w zależności od zapotrzebowania.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , ,

Pensum a godziny ponadwymiarowe

4 maja 2012

19Pensum nauczyciela, czyli liczba godzin przeznaczonych bezpośrednio na zajęcia dydaktyczne zostało ściśle określone w Karcie Nauczyciela. Najczęściej pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin tygodniowo, zaś w ściśle określonych przypadkach określono je w większym wymiarze np. trzydziestu godzin w przypadku nauczycieli – bibliotekarzy. Jednakże ustawodawca przewidział także możliwość zaistnienia wyjątkowych sytuacji, kiedy nauczyciel powinien przeznaczyć więcej czasu na pracę z wychowankami i uczniami. Za szczególny wypadek uzasadniający zwiększenie pensum uznać należy przede wszystkim sytuacje wynikające z konieczności realizacji programu nauczania. Drugim przypadkiem uzasadniającym takie zmiany jest konieczność zapewnienie opieki w placówkach o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. W takich sytuacjach pensum nauczyciela może zostać powiększone o godziny ponadwymiarowe, ale ich liczba nie może być większa niż jedna czwarta pensum nauczyciela, którego zwiększenie dotyczy. W szczególnie trudnych sytuacjach pensum nauczyciela może zostać zwiększone o połowę. Jednakże tego rodzaju zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie za zgodą nauczyciela, którego dotyczą. W ramach czasu pracy nauczyciel realizuje dwa rodzaje godzin. Pierwszym z nich jest tzw. pensum nauczyciela, czyli obowiązkowa ilość godzin, które nauczyciel przeznacza na zajęcia dydaktyczne prowadzone bezpośrednio z podopiecznymi. Pozostała część powinna służyć przygotowaniu tychże zając oraz podwyższaniu kwalifikacji przez nauczyciela. Jednakże w sytuacjach określonych w ustawie nauczyciel może zostać zobligowany do realizacji godzin ponadwymiarowych. Powstaje wówczas pytanie jak wygląda kwestia wynagrodzenia za te godziny. Otóż za godziny wchodzące w skład pensum nauczyciela wynagrodzenie płacone jest oczywiście w wysokości zasadniczej. Zaś za godziny ponadwymiarowe naliczane jest dodatkowe wynagrodzenie. Podstawę naliczeń stanowi wynagrodzenie zasadnicze – zależne od stopnia awansu zawodowego – które należy następnie podzielić przez liczbę godzin wchodzących w skład pensum nauczyciela. W ten sposób uzyskana zostaje stawka godzinowa. Tą zaś stawkę należy przemnożyć przez liczbę godzin ponadwymiarowych przepracowanych przez nauczyciela w danym miesiącu kalendarzowym. Otrzymana kwota stanowi wynagrodzenia dodatkowe za godziny ponadwymiarowe.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , , ,

Wyższy wymiar pensum

28 kwietnia 2012

17Podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin, jednakże w przypadku szeregu nauczycieli wynosi on znacznie więcej. Najwyższy wymiar pensum, bo aż trzydzieści godzin, dotyczy wychowawców w internatach, bursach czy też stałych szkolnych schroniskach młodzieżowych. Analogiczny wymiar pensum dotyczy wychowawców w ogródkach jordanowskich i świetlicach dworcowych, aczkolwiek są to już twory raczej archaiczne. Znaczną grupę pedagogów obowiązuje dwudziestosześciogodzinne pensum nauczyciela. Przede wszystkim dotyczy to wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych i półinternatach, z wyjątkiem tych, którzy pracują w szkołach specjalnych. Ten sam wymiar pensum obowiązuje również nauczycieli pracujących w świetlicach i klubach środowiskowych, włączając w to także kluby terapeutyczne i profilaktyczno – wychowawcze. Wreszcie w takim wymiarze pensum pracują również wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Wyższe niż przeciętne jest również pensum nauczyciela w przedszkolu. Nauczycieli pracujących z sześciolatkami obowiązuje dwudziestodwugodzinne pensum, zaś w przypadku pozostałych nauczycieli przedszkolnych jest ono o trzy godziny wyższe i wynosi dwadzieścia pięć godzin. Osiemnastogodzinny wymiar pensum nauczyciela jest swego rodzaju standardem. Jednakże nauczyciele, którzy pracują w niestandardowych jednostkach tj. poza zwykłymi szkołami mają także inny wymiar pensum. Najwięcej godzin w ramach pensum pracują nauczyciele – bibliotekarze. W ich przypadku pensum nauczyciela wynosi aż trzydzieści godzin. Niewiele mniej godzin z wychowankami spędzić musza nauczyciele zatrudnieni w zakładach opiekuńczo – leczniczych czy też placówkach opiekuńczo – wychowawczych mających na celu socjalizację. W przypadku tych nauczycieli Karta Nauczyciela wymiar pensum określa na dwadzieścia sześć godzin. Analogiczny zapis dotyczy nauczycieli pracujących w domach wczasów dziecięcych, przy czym w ich przypadku ustawodawca dodatkowo określił, że na zajęcia dydaktyczne musza oni przeznaczać co najmniej dziesięć godzin. Zdecydowanie mniej godzin wynosi pensum nauczyciela, który prowadzi praktyczną naukę zawodu, bez względu na to w jakiego rodzaju szkole jest zatrudniony, ponieważ jest to dwadzieścia dwie godziny. Wreszcie o kolejne dwie godziny mniej, czyli dwadzieścia godzin wynosi pensum nauczycieli pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , ,

Pensum nauczyciela – definicja

19 marca 2012

16Aktem prawnym określającym pensum nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.). Samo pojęcie pensum nauczyciela oznacza po prostu wymiar czasu pracy nauczyciela. Przy czym nie jest to pełen wymiar, lecz ilość godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Są to więc te godziny, w których nauczyciel ma bezpośredni kontakt z uczniami lub wychowankami lub też wykonuje zadania „na ich rzecz” – jak to określa ustawa. Generalnie nauczycielski czas pracy wynosi tyle co standardowy etat, czyli czterdzieści godzin tygodniowo. Jednakże na typowo szkolnych zajęciach nauczyciel spędza tyle godzi, ile określono mu właśnie w ramach pensum. Pozostałe godziny przeznaczone są na takie kwestie jak przygotowanie się do zajęć, dokształcanie się i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Od kilku lat coraz silniejsze są naciski, by pensum nauczyciela uległo zwiększeniu. Jest to wyraz ogólnego trendu do likwidacji przywilejów różnych grup zawodowych. Jednakże w przypadku nauczycieli proces ten jest wyjątkowo powolny. Jedynym wyraźnym krokiem w tym kierunku jest utworzenie tzw. godzin karcianych w liczbie jednej lub dwóch godzin tygodniowo. Wielkość pensum nauczyciela uzależniona jest od rodzaju szkoły lub placówki, w której jest on zatrudniony. W podstawowym wymiarze pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Wielkość ta jest uznawana za podstawową, ponieważ dotyczy największej liczby nauczycieli. Taki wymiar pensum dotyczy przede wszystkim nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Przy czym nauczyciele ci muszą realizować tzw. godziny karciane, czyli dodatkowe zajęcia z uczniami w wymiarze jednej godziny tygodniowo w przypadku nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjów lub dwóch godzin w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Takie pensum obowiązuje również w przypadku nauczycieli, którzy pracują w szkołach zawodowych, ale wykładają przedmioty teoretyczne lub też uczą przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ponadto osiemnastogodzinne pensum nauczyciela odnosi się także do pedagogów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach specjalnych. Dotyczy to również szkół specjalnych i rzemieślniczych działających w schroniskach dla nieletnich i przy zakładach poprawczych. Analogiczny wymiar pensum obejmuje nauczycieli, którzy są zatrudnienie w szkołach artystycznych lub innych placówkach kształcenia artystycznego.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , ,