Wpisy oznaczone tagiem ‘nauczyciel’


Pensum dyrektora szkoły

6 maja 2012

18W najczęściej występujących typach szkół podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Od tej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków uzależnionych przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy. Skrajnie niski wymiar pensum nauczyciela obowiązuje w odniesieniu do nauczycieli, którzy pełnia jednocześnie rolę dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Analogiczne zasady mają zastosowanie w sytuacji, gdy inny nauczyciel zastępuje dyrektora lub wicedyrektora. Nauczyciele, którzy pełnią wymienione funkcje mogą być całkowicie zwolnieni z prowadzenia zajęć dydaktycznych. Decyzję o tego rodzaju zwolnieniu podejmuje organ prowadzący szkołę. Jednakże organ ten może także uznać, że całkowite zwolnienie dyrektora z realizacji pensum nauczyciela jest nieuzasadnione. Wówczas pensum zostaje obniżone w oparciu o przesłanki wskazane w Karcie Nauczyciela. Pierwszą przesłanką jest wielkość szkoły. Jest rzeczą oczywistą, że w dużej szkole dyrektor ma więcej pracy niż w małej, wiejskiej szkółce. Kolejna przesłanka jest typ szkoły, zaś ostatnim czynnikiem, od którego organ prowadzący szkołę powinien uzależnić swoją decyzję są warunki pracy dyrektora. Karta Nauczyciela określa tygodniowy wymiar czasu pracy nauczycieli na czterdzieści godzin. Jednocześnie w ustawie tej wskazana została wielkość tzw. pensum nauczyciela. W ostatnich latach obok pensum nauczyciela pojawiły się tzw. godziny karciane. Są to dodatkowe godziny, które nauczyciel musi spędzić z uczniami w ramach swojego czasu pracy, a przede wszystkim w ramach dotychczasowego wynagrodzenia. I tak nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów są zobligowani do realizacji dwóch tego rodzaju godzin tygodniowo, zaś nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – jednej godziny tego typu. W przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów godziny te mogą mieć dwojaki charakter. Po pierwsze w tym czasie nauczyciel może sprawować opiekę nad dziećmi przebywającymi na świetlicy. A po drugie mogą to być tzw. godziny dyrektorskie, czyli godziny którymi w ramowych planach nauczania zagospodarowuje dyrektor. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych mogą to być wyłącznie godziny dyrektorskie. Wprowadzenie godzin karcianych jest przejawem dążenia do zwiększenia realnego czasu pracy nauczycieli. Dążenie to jest widoczne w działaniach ustawodawcy od kilku lat.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , , ,

Pensum a godziny ponadwymiarowe

4 maja 2012

19Pensum nauczyciela, czyli liczba godzin przeznaczonych bezpośrednio na zajęcia dydaktyczne zostało ściśle określone w Karcie Nauczyciela. Najczęściej pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin tygodniowo, zaś w ściśle określonych przypadkach określono je w większym wymiarze np. trzydziestu godzin w przypadku nauczycieli – bibliotekarzy. Jednakże ustawodawca przewidział także możliwość zaistnienia wyjątkowych sytuacji, kiedy nauczyciel powinien przeznaczyć więcej czasu na pracę z wychowankami i uczniami. Za szczególny wypadek uzasadniający zwiększenie pensum uznać należy przede wszystkim sytuacje wynikające z konieczności realizacji programu nauczania. Drugim przypadkiem uzasadniającym takie zmiany jest konieczność zapewnienie opieki w placówkach o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. W takich sytuacjach pensum nauczyciela może zostać powiększone o godziny ponadwymiarowe, ale ich liczba nie może być większa niż jedna czwarta pensum nauczyciela, którego zwiększenie dotyczy. W szczególnie trudnych sytuacjach pensum nauczyciela może zostać zwiększone o połowę. Jednakże tego rodzaju zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie za zgodą nauczyciela, którego dotyczą. W ramach czasu pracy nauczyciel realizuje dwa rodzaje godzin. Pierwszym z nich jest tzw. pensum nauczyciela, czyli obowiązkowa ilość godzin, które nauczyciel przeznacza na zajęcia dydaktyczne prowadzone bezpośrednio z podopiecznymi. Pozostała część powinna służyć przygotowaniu tychże zając oraz podwyższaniu kwalifikacji przez nauczyciela. Jednakże w sytuacjach określonych w ustawie nauczyciel może zostać zobligowany do realizacji godzin ponadwymiarowych. Powstaje wówczas pytanie jak wygląda kwestia wynagrodzenia za te godziny. Otóż za godziny wchodzące w skład pensum nauczyciela wynagrodzenie płacone jest oczywiście w wysokości zasadniczej. Zaś za godziny ponadwymiarowe naliczane jest dodatkowe wynagrodzenie. Podstawę naliczeń stanowi wynagrodzenie zasadnicze – zależne od stopnia awansu zawodowego – które należy następnie podzielić przez liczbę godzin wchodzących w skład pensum nauczyciela. W ten sposób uzyskana zostaje stawka godzinowa. Tą zaś stawkę należy przemnożyć przez liczbę godzin ponadwymiarowych przepracowanych przez nauczyciela w danym miesiącu kalendarzowym. Otrzymana kwota stanowi wynagrodzenia dodatkowe za godziny ponadwymiarowe.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , , ,