Wpisy oznaczone tagiem ‘wykonanie’


Magazynowanie towarów – instrukcja BHP

26 maja 2012

32Magazynowanie towarów również powinno odbywać się w sposób zgodny do ważnego dokumentu, jakim jest instrukcja BHP. Jeśli przejdziemy szkolenie BHP, to na pewno dowiemy się, jakie konsekwencje mogą nastąpić, jeśli złamiemy zasady BHP. Szkolenie BHP również nas nauczy higieny pracy i jak funkcjonować bezpiecznie podczas wykonywania swoich obowiązków. Sposób magazynowania towarów określają zasady BHP. Są one w gruncie rzeczy bardzo surowe, a nie przestrzeganie ich może podlegać dużej karze. Głównie mówią one o rozładowywaniu towarów i pomieszczeniach. Pierwszą zasadą jest na przykład zakaz budowania półek wyższych niż sto osiemdziesiąt centymetrów, ponieważ zagraża to zdrowiu lub życiu pracowników, gdyż aby sięgnąć po daną rzecz znajdującą się na tak dużej wysokości, pracownik zmuszony jest wejść na inny przedmiot, co jest niebezpieczne, gdyż dana osoba może spaść i zrobić sobie krzywdę. Drugą zasadą jest zakaz stawiania worków, skrzynek na drodze, gdzie noszony jest towar z samochodu do magazynu. Jak możemy dostrzec, instrukcja BHP dba nawet o najmniejszy szczegół, aby pracownikowi się nic nie stało i żeby praca była lżejsza i prostsza. Każdy zakład ma obowiązek opracowania instrukcji BHP. Również jego zadaniem jest dać możliwość każdemu pracownikowi, aby przeszedł szkolenie BHP. Szkolenie BHP uczy higieny pracy i bezpieczeństwa. Informacje o obsłudze urządzeń do obróbki mechanicznej mogą się znaleźć w wielu instrukcjach BHP. Teoretycznie taki punkt można dopisać do każdego zawodu, a głównie do gastronomii. Instrukcja BHP mówi na przykład o szerokości stołu, na którym pracujemy. Nie może on być węższy niż osiemdziesiąt centymetrów, ponieważ jeśli przekroczymy ten limit, praca będzie mało komfortowa. Następne zasady BHP mówią o tym, że nie można rozbijać przedmiotów młotkiem na stole obitym blachą. Stwarza to zagrożenie dla naszego słuchu oraz jest niebezpieczeństwo odłamków blachy. Zasady BHP również mówią, że obsługę urządzeń do obróbki mechanicznej sprawować mogą tylko osoby upoważnione do tego, które się na tym znają i są wyznaczeni przez pracodawcę. W innym przypadku narzędzia mogą siać zagrożenie dla osób, które nieumiejętnie się nimi posłużą. Również wskazana jest stała konserwacja maszyn, gdyż w innym przypadku urządzenia nie będą działać poprawnie.

Kategorie: BHP
Tagi: , , , , , , ,

Pensum dyrektora szkoły

6 maja 2012

18W najczęściej występujących typach szkół podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Od tej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków uzależnionych przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy. Skrajnie niski wymiar pensum nauczyciela obowiązuje w odniesieniu do nauczycieli, którzy pełnia jednocześnie rolę dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Analogiczne zasady mają zastosowanie w sytuacji, gdy inny nauczyciel zastępuje dyrektora lub wicedyrektora. Nauczyciele, którzy pełnią wymienione funkcje mogą być całkowicie zwolnieni z prowadzenia zajęć dydaktycznych. Decyzję o tego rodzaju zwolnieniu podejmuje organ prowadzący szkołę. Jednakże organ ten może także uznać, że całkowite zwolnienie dyrektora z realizacji pensum nauczyciela jest nieuzasadnione. Wówczas pensum zostaje obniżone w oparciu o przesłanki wskazane w Karcie Nauczyciela. Pierwszą przesłanką jest wielkość szkoły. Jest rzeczą oczywistą, że w dużej szkole dyrektor ma więcej pracy niż w małej, wiejskiej szkółce. Kolejna przesłanka jest typ szkoły, zaś ostatnim czynnikiem, od którego organ prowadzący szkołę powinien uzależnić swoją decyzję są warunki pracy dyrektora. Karta Nauczyciela określa tygodniowy wymiar czasu pracy nauczycieli na czterdzieści godzin. Jednocześnie w ustawie tej wskazana została wielkość tzw. pensum nauczyciela. W ostatnich latach obok pensum nauczyciela pojawiły się tzw. godziny karciane. Są to dodatkowe godziny, które nauczyciel musi spędzić z uczniami w ramach swojego czasu pracy, a przede wszystkim w ramach dotychczasowego wynagrodzenia. I tak nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów są zobligowani do realizacji dwóch tego rodzaju godzin tygodniowo, zaś nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – jednej godziny tego typu. W przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów godziny te mogą mieć dwojaki charakter. Po pierwsze w tym czasie nauczyciel może sprawować opiekę nad dziećmi przebywającymi na świetlicy. A po drugie mogą to być tzw. godziny dyrektorskie, czyli godziny którymi w ramowych planach nauczania zagospodarowuje dyrektor. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych mogą to być wyłącznie godziny dyrektorskie. Wprowadzenie godzin karcianych jest przejawem dążenia do zwiększenia realnego czasu pracy nauczycieli. Dążenie to jest widoczne w działaniach ustawodawcy od kilku lat.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , , ,

Pensum nauczyciela – definicja

19 marca 2012

16Aktem prawnym określającym pensum nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 ze zm.). Samo pojęcie pensum nauczyciela oznacza po prostu wymiar czasu pracy nauczyciela. Przy czym nie jest to pełen wymiar, lecz ilość godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Są to więc te godziny, w których nauczyciel ma bezpośredni kontakt z uczniami lub wychowankami lub też wykonuje zadania „na ich rzecz” – jak to określa ustawa. Generalnie nauczycielski czas pracy wynosi tyle co standardowy etat, czyli czterdzieści godzin tygodniowo. Jednakże na typowo szkolnych zajęciach nauczyciel spędza tyle godzi, ile określono mu właśnie w ramach pensum. Pozostałe godziny przeznaczone są na takie kwestie jak przygotowanie się do zajęć, dokształcanie się i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Od kilku lat coraz silniejsze są naciski, by pensum nauczyciela uległo zwiększeniu. Jest to wyraz ogólnego trendu do likwidacji przywilejów różnych grup zawodowych. Jednakże w przypadku nauczycieli proces ten jest wyjątkowo powolny. Jedynym wyraźnym krokiem w tym kierunku jest utworzenie tzw. godzin karcianych w liczbie jednej lub dwóch godzin tygodniowo. Wielkość pensum nauczyciela uzależniona jest od rodzaju szkoły lub placówki, w której jest on zatrudniony. W podstawowym wymiarze pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin. Wielkość ta jest uznawana za podstawową, ponieważ dotyczy największej liczby nauczycieli. Taki wymiar pensum dotyczy przede wszystkim nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Przy czym nauczyciele ci muszą realizować tzw. godziny karciane, czyli dodatkowe zajęcia z uczniami w wymiarze jednej godziny tygodniowo w przypadku nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjów lub dwóch godzin w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Takie pensum obowiązuje również w przypadku nauczycieli, którzy pracują w szkołach zawodowych, ale wykładają przedmioty teoretyczne lub też uczą przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ponadto osiemnastogodzinne pensum nauczyciela odnosi się także do pedagogów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach specjalnych. Dotyczy to również szkół specjalnych i rzemieślniczych działających w schroniskach dla nieletnich i przy zakładach poprawczych. Analogiczny wymiar pensum obejmuje nauczycieli, którzy są zatrudnienie w szkołach artystycznych lub innych placówkach kształcenia artystycznego.

Kategorie: Nauczyciele
Tagi: , , , , , , ,