Wyższy wymiar pensum

28 kwietnia 2012

17Podstawowy wymiar pensum nauczyciela wynosi osiemnaście godzin, jednakże w przypadku szeregu nauczycieli wynosi on znacznie więcej. Najwyższy wymiar pensum, bo aż trzydzieści godzin, dotyczy wychowawców w internatach, bursach czy też stałych szkolnych schroniskach młodzieżowych. Analogiczny wymiar pensum dotyczy wychowawców w ogródkach jordanowskich i świetlicach dworcowych, aczkolwiek są to już twory raczej archaiczne. Znaczną grupę pedagogów obowiązuje dwudziestosześciogodzinne pensum nauczyciela. Przede wszystkim dotyczy to wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych i półinternatach, z wyjątkiem tych, którzy pracują w szkołach specjalnych. Ten sam wymiar pensum obowiązuje również nauczycieli pracujących w świetlicach i klubach środowiskowych, włączając w to także kluby terapeutyczne i profilaktyczno – wychowawcze. Wreszcie w takim wymiarze pensum pracują również wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Wyższe niż przeciętne jest również pensum nauczyciela w przedszkolu. Nauczycieli pracujących z sześciolatkami obowiązuje dwudziestodwugodzinne pensum, zaś w przypadku pozostałych nauczycieli przedszkolnych jest ono o trzy godziny wyższe i wynosi dwadzieścia pięć godzin. Osiemnastogodzinny wymiar pensum nauczyciela jest swego rodzaju standardem. Jednakże nauczyciele, którzy pracują w niestandardowych jednostkach tj. poza zwykłymi szkołami mają także inny wymiar pensum. Najwięcej godzin w ramach pensum pracują nauczyciele – bibliotekarze. W ich przypadku pensum nauczyciela wynosi aż trzydzieści godzin. Niewiele mniej godzin z wychowankami spędzić musza nauczyciele zatrudnieni w zakładach opiekuńczo – leczniczych czy też placówkach opiekuńczo – wychowawczych mających na celu socjalizację. W przypadku tych nauczycieli Karta Nauczyciela wymiar pensum określa na dwadzieścia sześć godzin. Analogiczny zapis dotyczy nauczycieli pracujących w domach wczasów dziecięcych, przy czym w ich przypadku ustawodawca dodatkowo określił, że na zajęcia dydaktyczne musza oni przeznaczać co najmniej dziesięć godzin. Zdecydowanie mniej godzin wynosi pensum nauczyciela, który prowadzi praktyczną naukę zawodu, bez względu na to w jakiego rodzaju szkole jest zatrudniony, ponieważ jest to dwadzieścia dwie godziny. Wreszcie o kolejne dwie godziny mniej, czyli dwadzieścia godzin wynosi pensum nauczycieli pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Kategorie: Nauczyciele